• Tieto všeobecné veľkoobchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:
  Základné údaje
  Jozef Dubina, Kočovce 435, 916 31 Kočovce
  Číslo účtu: 2948034036/1100, IBAN: SK74 1100 0000 0029 4803 4036
  Kontaktné údaje
  tel: +421944366219
  e-mail: info@holdcarp.sk

  (ďalej len “predávajúci”)

  kupujúcim na IČO/IČ DPH, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo objednávka na prevádzke kupujúceho, prípadne objednávka prostredníctvom elektrinickej pošty.

  Orgán dozoru:
  IInšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín 

  Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností:

  Jozef Dubina, Kočovce 435, 916 31 Kočovce

  1. Predmet zmluvy
   Predmetom zmluvy sú len položky tovaru výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Množstvo, rozmery, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na www stránkach predávajúceho, katalógoch, prospektoch a iných jeho tlačovinách sú záväznými údajmi.Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:

   • tovar bez vád v súlade s vyobrazením a popirosm

   • tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky,

   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním alebo prevzatím objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru, taktuež na vystavené faktúry odoslané elektrinicky alebo dodané osobne/poštou.

 • v prípade nedodržania dátumu splatnosti vystavenej faktúry pre zákazníkov nakupujúcich na IČO/IČ DPH  je predávajúci oprávnený vystaviť upomienku v hodnote 10% z výšky neuhradenej faktúry, najmenej však vo výške 25€ bez DPH.
 • v prípade neuhradenia faktúry v plnej výške od kupujúceho na IČO/IČ DPH vrátane prvej upomienky v plnej výske, je predávajúci oprávnený vystaviť druhú upomienku v dvojnásobnej výške prvej upomienky. Tento proces je predávajúci oprávnený opakovať až do úplneho uhradenia vystavenej faktúry a upomienok.
Product added to wishlist
Produkt pridaný na porovnanie

S cieľom poskytnúť vám čo najlepšie služby, používa holdcarp.sk súbory cookie.